Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie

st. bryg. mgr inż. Janusz Krasuski

 

 

Do zadań Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej należy:

 

 1) kierowanie komendą powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej;

 2) organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych;

 3) organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;

 4) dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego system ratowniczo - gaśniczego na obszarze powiatu poprzez swoje stanowisko kierowania;

 5) kierowanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z obszaru powiatu do akcji ratowniczych i humanitarnych poza granicę państwa, na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów i porozumień międzynarodowych;

 6) analizowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze powiatu przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;

 7) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej;

 8) współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżeli komendant taki został zatrudniony w gminie;

 8a) współdziałanie z komendantem gminnym związku ochotniczych straży pożarnych;

 9) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;

 10) opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu;

 11) nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;

 12) wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa;

 13) wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia;

 14) organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego;

 15) szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych;

 16) inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu;

 17) wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w komendzie powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej w sytuacji zwiększonego prawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, których skutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadku  wystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego.

 

Do zadań komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej ponadto należy:

 

 1) współdziałanie z zarządem oddziału powiatowego związku ochotniczych straży pożarnych;

 2) przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej ochotniczych straży pożarnych na obszarze powiatu, pod względem przygotowania do działań ratowniczych;

 3)  realizowanie zadań wynikających z innych ustaw.

 

Komórki organizacyjne Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie realizują (każda w zakresie swojego działania) zadania określone dla Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie.

Szukaj w tym dziale: