Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie prowadzone są:

rejestry:

1) skarg i wniosków,

2) aktów wewnętrznych Komendanta Powiatowego PSP, oddzielnie dla:

  • decyzji,
  • rozkazów,
  • instrukcji i wytycznych,

3) wydanych zezwoleń na prowadzenie pojazdów służbowych,

 

oraz ewidencje:

1) druków ścisłego zarachowania,

2) pieczęci i stempli,

3) okresowych kart pracy pojazdów i kart pracy urządzeń,

4) wyjść w godzinach służbowych,

5) zadań wykonanych poza rozkładem czasu służby i pracy,

6) archiwalna.

 

 

Ewidencja zasobu archiwalnego – archiwum Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie

Powstała w toku działalności Komendy Powiatowej PSP w Parczewie dokumentacja jest przekazywana do archiwum zakładowego. Sposoby i zasady udostępniania dokumentów znajdujących się w archiwum zakładowym KP PSP w Parczewie zawarte są w rozdziale VI Udostępnianie akt § 19 - § 28 Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych PSP stanowiącej załącznik do Decyzji nr 17 Komendanta Głównego PSP z dnia 22 kwietnia 2009 r.

 

Do zakresu działania archiwum należy:

1) przejmowanie akt z komórek organizacyjnych,

2) opracowywanie (ewidencjonowanie i porządkowanie) akt zgodnie z zasadami archiwistyki,

3) udostępnienie akt upoważnionym osobom i komórkom (jednostkom) organizacyjnym,

4) udzielanie informacji na podstawie posiadanych akt, wykonywanie kserokopii dokumentów, wydawanie zaświadczeń oraz uwierzytelnianie odpisów z posiadanej dokumentacji,

5) brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,

 

Podstawową ewidencję archiwalną stanowią:

1) spisy zdawczo-odbiorcze,

2) rejestry (wykazy) spisów zdawczo-odbiorczych,

3) karty udostępnienia akt,

4) ewidencja akt wybrakowanych – spisy akt wybrakowanych i protokoły brakowania akt,

5) skorowidze (indeksy),

6) ewidencja akt udostępnionych.

Akta znajdujące się w archiwum Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie mogą być udostępniane do celów służbowych, naukowo-badawczych, publicznych i innych jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów Rzeczypospolitej Polskiej i obywateli. Udostępnianie akt odbywa się na zasadach obowiązujących w resorcie spraw wewnętrznych i administracji. Zgodę na udostępnienie akt osobom prawnym i fizycznym spoza resortu spraw wewnętrznych wydaje Minister Spraw Wewnętrznych  lub osoba przez niego upoważniona.

Szukaj w tym dziale: